Overheden en scholen

Leer-werktrajecten

In Opdracht van o.a. VSO/PRO scholen ontwikkelen wij leer-werktrajecten waarbij de vraag van werkgevers centraal staan. Samen met vakdocenten ontwikkelen wij een proces die recht doet aan het leer en ontwikkelvermogen van de leerling. Tegelijkertijd worden gerichte beroeps competenties die bedrijven vragen ontwikkeld. Een van deze projecten was Be The Best!, die wij  met succes samen met het Zadkine College hebben uitgevoerd.

Samenlevingsprojecten

Kansen voor jongeren
Een hoge jeugdwerkloosheid is niet alleen ongewenst voor de jongeren zelf,
maar zal op termijn ook problemen veroorzaken voor het bedrijfsleven. Immers, als over enkele jaren door ontgroening en vergrijzing de krapte op de arbeidsmarkt terugkeert, zijn goed gekwalificeerde jongeren namelijk hard
nodig. Vooral de groep werkloze jongeren zonder startkwalificatie zullen tegen die tijd een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen om eraan
deel te kunnen nemen. In nauwe samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven worden de jongeren op basis van individuele maatwerktrajecten op weg geholpen naar een dienstbetrekking in combinatie met een vakgerichte opleiding.

Vitale buurt

De begrippen schoon, heel en veilig worden door beleidsmakers gezien als sleutel voor leefbare wijken. Wij willen dit proces bevorderen door de buurten VITAAL te maken. Vitale buurten zijn wijken met een bepaalde dynamiek; deze zetten bedreigingen om in kansen, ontwikkelen gezamenlijk waarden, respecteren normen en er heerst een
collectief besef dat je het samen moet doen.
In Vitale buurten heb je mengers en voegers. De mengers brengen processen op gang, zorgen voor vernieuwing en verleggen grenzen. Voegers daarentegen zorgen voor structuren of brengen deze bij elkaar, zorgen voor stabiliteit en zijn de cultuur bewaarders. Gemakshalve kan er gesteld worden dat jongeren de mengers zijn en de ouderen de voegers. In Vitale buurten zijn dit dus belangrijke pijlers. Aandacht voor het bevorderen van de sociale cohesie en het bevorderen van de communicatie tussen bewoners is daarbij een heel belangrijke aandachtspunt. Met het project De Vitale Buurt voor de bewoners van Hoogvliet, hebben wij doormiddel van o.a. het vitale buurtspel het wederzijdse respect tussen jong en oud vergroten en de communicatie met elkaar een impuls geven. Verder hebben wij bereikt dat jongeren geprikkeld werden om hun verantwoording te nemen wat betreft het schoon, heel en veilig houden van hun leefomgeving.

Casemanagement

Wij van PIT zien Casemanagement als een individueel, intensief begeleidingsproces van klanten door één vaste casemanager. Daarbij is de door de casemanager geformuleerde vraagstelling of probleemstelling bij de klant centraal. Uitgaande van zijn of haar sociaal-maatschappelijke situatie wordt een plan van aanpak ontwikkeld en uitgevoerd.
De casemanagers van PIT hebben verschillende projecten uitgevoerd voor jongeren. ‘Hedef’, ‘Objectivo’ en ‘Goals’ zijn daar een voorbeeld van. Genoemde projecten zijn speciaal gericht op de Marokkaanse, Kaapverdiaanse en Antillaanse / Arubaanse jongeren. De doelstelling is om deze jongeren aan werk en of scholing te helpen. Daarbij dienen (alle)
randvoorwaarden gecreëerd te worden om succesvol uitstroom richting werk en of scholing te doen realiseren. Om dit te kunnen realiseren worden op de leefgebieden waar de jongeren hulpvragen hebben, interventies gepleegd. Denk hierbij aan o.a. huisvesting, schuldbegeleiding en meer.